Notice: Undefined index: last_page in D:\inetpub\hosting\dcadmin\tycoon\tycoon-jsc.com\www\administrator\components\com_virtuemart\classes\htmlTools.class.php on line 1020
Print

Informations

“ЕВРОКВАРТ” ООД като бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.‎040-0583-C01 провежда процедура с публична покана съгласно разпоредбите на ПМС 160/01.07.2016г. за възлагане на поръчка с предмет:
„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на производствено оборудване:
Обособена позиция 1: Щанц машина - 1 бр.
Обособена позиция 2: Електрически абкант - 1 бр.
Обособена позиция 3: Машина за шлайфане - 1 бр.“

Срок за кандидатстване: 03.06.2020г.

За повече информация, моля натиснете тук

 

На 02.03.2020 г. "ЕВРОКВАРТ" ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.‎040-0583-C01 с Министерство на икономиката за изпълнение на проект: Разширяване на дейността и подобряване на производствения капацитет на "ЕВРОКВАРТ" ООД, финансиран по Оператична програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, схема BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“

За повече информация, моля натиснете тук